naar Geldermalsen.nl

Erfgoed van Geldermalsen

De gemeente Geldermalsen is rijk aan cultureel erfgoed. Het cultuurlandschap, het gebouwde erfgoed en de archeologische resten hebben bijzondere kwaliteiten die sterk verbonden zijn met de landbouw en de strijd met en tegen het water. Een groot deel van de gemeente is dan ook aangemerkt als Nationaal Landschap Rivierengebied en Nationaal Landschap Nieuwe Hollandse Waterlinie. Ook kent de gemeente tientallen archeologische monumenten.

Geomorfogenetische kaart

Geomorfogenetische kaart

Op de geomorfogenetische kaart zijn archeologische landschappen, bekende vindplaatsen, onderzoeken en verstoringen weergegeven. De kaart vormt de onderlegger voor het archeologische beleid.

Geomorfogenetische kaart

Archeologische beleidskaart

Archeologisch beleid

Alle locaties waarvan vastgesteld is dat er (mogelijk) waardevolle cultuurhistorische resten bovengronds en ondergronds aanwezig zijn (of in potentie in de bodem bewaard zijn gebleven), zijn opgenomen op de archeologische beleidskaart. Op deze kaart zijn de archeologische waarden en verwachtingen beleidsmatig vertaald zodat ze in het ruimtelijk beleid van de gemeente Geldermalsen kunnen worden opgenomen en als basis kunnen dienen bij de gemeentelijke vergunningverlening.

Archeologische beleidskaart

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

Het verleden is op veel plaatsen nog zichtbaar aanwezig en kent uiteenlopende verschijningsvorm, zoals kastelen, eendenkooien, forten, oude akkercomplexen en historische veldnamen. Deze en vele andere historische objecten en structuren zijn geinventariseerd. Van veel objecten is een korte beschrijving gemaakt en zijn foto's toegevoegd. Deze cultuurhistorische waarden zijn geinventariseerd en op een kaart samengebracht in drie categorie├źn : cultuurlandschap, landschapselementen en bouwkunst en stedenbouw.

Cultuurhistorische kaart